Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 70-KL/TW về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn về việc thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31-1-2024, của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Thể thao Việt Nam sẽ được thực hiện nhiều chương trình để phát triển trong giai đoạn tới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thể thao Việt Nam sẽ được thực hiện nhiều chương trình để phát triển trong giai đoạn tới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhiều nội dung đã được Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra trong Hướng dẫn số 144-HD/BTGTW về triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31-1-2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Hướng dẫn ban hành trong đầu tháng 3 vừa qua.

Trong đó, Hướng dẫn đã ghi rõ: Đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tăng cường vai trò của các cơ quan truyền thông đại chúng, ứng dụng công nghệ số xây dựng các kênh truyền thông về thể dục, thể thao nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng hoạt động thể chất phù hợp với từng đối tượng.

Xác định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát triển thể dục, thể thao. Tạo cơ hội cho mọi người tham gia tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể thao. Đổi mới giáo dục thể chất và thể thao trường học. Đẩy mạnh công tác huấn luyện, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Tập trung phát triển thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, hoàn thiện hệ thống phát hiện, đào tạo vận động viên, thi đấu thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, nhất là các môn thể thao Olympic trọng điểm. Tăng cường các nguồn lực cho sự nghiệp thể dục, thể thao. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch, phát triển mạng lưới thiết chế, cơ sở thể thao đồng bộ, từng bước hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thể dục, thể thao. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trong triển khai chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án phát triển thể dục, thể thao. Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách đầu tư, phát triển thiết chế, cơ sở hạ tầng thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Theo Hướng dẫn, Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra công tác thực hiện Kết luận số 70-KL/TW về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới phải được triệt để, toàn diện.

Hướng dẫn nêu rõ: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận số 70-KL/TW; lồng ghép các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; xác định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong công tác phát triển thể dục, thể thao; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW. Tăng cường giám sát việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển thể dục, thể thao.

Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận số 70-KL/TW. Chỉ đạo xây dựng, thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển thiết chế, cơ sở hạ tầng; thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, giáo dục thể chất và thể thao trường học; khung khổ pháp lý về kinh tế thể thao, quyền sở hữu, chuyển nhượng, khai thác bản quyền và tài trợ, thúc đẩy xã hội hóa; bổ sung hoàn thiện chế độ, chính sách về đào tạo, chăm sóc y tế, nhà ở, tín dụng, tiền lương và trợ cấp đối với vận động viên, huấn luyện viên và nhân tài trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện tốt chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án phát triển thể dục, thể thao. Triển khai thực hiện quy hoạch, phát triển mạng lưới thiết chế, cơ sở thể thao; xây dựng công trình thể thao công cộng ở khu dân cư. Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

Với Bộ VH-TT-DL, một trong những nội dung của Hướng dẫn đã yêu cầu: Ban cán sự đảng Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Xây dựng hệ thống chỉ số rèn luyện, đánh giá thể lực con người Việt Nam; khuyến khích phát triển thể dục, thể thao quần chúng, tạo cơ hội cho mọi người được quyền tham gia hoạt động tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh, vui chơi, giải trí; tập trung phát triển thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, hoàn thiện hệ thống phát hiện, đào tạo vận động viên, thi đấu thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao trình độ quốc gia, quốc tế, nhất là các môn thể thao Olympic trọng điểm; đẩy mạnh sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thể dục, thể thao theo hướng tự chủ, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ gắn với chuẩn mực quốc tế; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác giao lưu quốc tế trong lĩnh vực thể dục, thể thao; quan tâm phát triển thể thao dân tộc, thể thao giải trí.

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát triển giáo dục thể chất, thể thao trường học và lựa chọn nhân tài thể thao trong học sinh, sinh viên.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận số 70-KL/TW. Hàng năm tiến hành đánh giá hiệu quả việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác thể dục, thể thao...

Ngoài ra, Hướng dẫn cũng có các nội dung thực hiện đối với Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tin cùng chuyên mục