Hành trình 9 năm của ông Alfred Riedl với bóng đá Việt Nam

Hành trình 9 năm của ông Alfred Riedl với bóng đá Việt Nam

Hành trình 9 năm của ông Alfred Riedl với bóng đá Việt Nam ảnh 1
Hành trình 9 năm của ông Alfred Riedl với bóng đá Việt Nam ảnh 2
Hành trình 9 năm của ông Alfred Riedl với bóng đá Việt Nam ảnh 3
Hành trình 9 năm của ông Alfred Riedl với bóng đá Việt Nam ảnh 4
Hành trình 9 năm của ông Alfred Riedl với bóng đá Việt Nam ảnh 5
Hành trình 9 năm của ông Alfred Riedl với bóng đá Việt Nam ảnh 6
Hành trình 9 năm của ông Alfred Riedl với bóng đá Việt Nam ảnh 7
Hành trình 9 năm của ông Alfred Riedl với bóng đá Việt Nam ảnh 8
Hành trình 9 năm của ông Alfred Riedl với bóng đá Việt Nam ảnh 9
Hành trình 9 năm của ông Alfred Riedl với bóng đá Việt Nam ảnh 10

QUỐC CƯỜNG. Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác